Precizări pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale publicată în M.O. nr. 647/25.07.2018

Precizări pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale publicată în M.O. nr. 647/25.07.2018
Legea reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenţionale prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor.
Începând cu anul 2019 se va institui un sistem pilot pentru încasarea amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule. Detaliile privind procedura de implementare a prevederilor art. 1-17 din lege se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
Totodată, capitolul V din lege modifică și completează unele acte normative printre care și O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare și care au intrat în vigoare începând cu data de 24.08.2018.
Astfel:
1. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea.
2. Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
3. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul sau sediul, după caz.
4. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în care contravenientul îşi are domiciliul.
5. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România şi persoanelor juridice fără sediu în România se fac venit la bugetul de stat.
6. Procesul-verbal de constatare a contravenţiei este titlu de creanţă şi înştiinţare de plată.
7. Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.
8. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
În acest sens, pentru a stimula plata amenzilor contravenționale și asigurarea modificării comportamentului contravenientului astfel încât să evite pe viitor încălcarea normelor de conviețuire socială stabilite prin reglementări legale, precum și pentru asigurarea unui termen rezonabil pentru realizarea plății conform prevederilor art. 22 din lege:
a. a fost instituită o nouă regulă generală aplicabilă tuturor amenzilor contravenționale, indiferent de actul normativ care o instituie prin care un contravenient poate achita jumătate din minimul amenzii contravenționale în termen de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a amenzii contravenționale și indiferent dacă actul normativ permite sau nu posibilitatea de plată a jumătate din minimul amenzii contravenționale.
b. Precizăm că asupra acestui aspect ne-am consultat inclusiv cu specialiștii din Ministerul Afacerilor Interne (în calitate de co-inițiatori ai actului normativ), iar părerea comună a fost că prevederi din acte normative, în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 203/2018, prin care s-au instituit interdicții de acordare a posibilității achitării a jumătate din minimul amenzii contravenționale nu pot coexista cu prevederile art. 22 din Legea nr. 203/2018, respectiv cu art. 28 din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare și care ar contraveni voinței legiuitorului privind instituirea unei facilități cu caracter general, voință care reiese și din cuprinsul instrumentului de motivare și prezentare (Expunerea de motive). În acest sens M.A.I. a comunicat și structurilor din subordinea acestuia modul de interpretare și aplicare unitară a prevederilor legale.
c. în cazul în care prin actul normativ prin care se instituie sancțiunea contravențională se prevede un termen de plată a jumătate din minimul amenzii mai mare decât cel instituit prin Legea nr. 203/2018, respectiv de 15 zile, atunci se aplică termenul respectiv.
d. În cazul în care contravenientul îşi schimbă domiciliul fiscal, organul fiscal local de la domiciliul anterior transferă organului fiscal local de la noul domiciliu dosarul fiscal al contravenientului cuprinzând titlurile executorii provenite din sancţiuni contravenţionale, neîncasate sau încasate parţial pentru diferenţă, precum şi orice alte acte de executare silită întocmite cu respectarea prevederilor legale.
e. Organul fiscal local de la noul domiciliu continuă procedura de executare silită în baza actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local de la domiciliul fiscal anterior al contravenientului.
f. Sumele încasate în cursul procedurii de executare silită prevăzute la pct. 10) se fac venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de la noul domiciliu fiscal al contravenientului.
Precizările de mai sus, sunt de interes pentru persoanele care îndeplinesc calitatea de agent constatator sau care își desfășoară activitatea în cadrul organelor fiscale locale.