In atentia cetatenilor care domiciliaza pe strazi private sau in cota indiviza/servitute

In urma reclamatiile  unor concetateni  care domicileaza in strazi private va comunicam urmatoaerle: Sistemul de Iluminat public/ sistemul de alimentare cu apa/ sistemul de canalizare, face parte din categoria serviciilor de utilitati publice potrivit art.1, alin.2, lit. f/ a/ b din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006.Conform art. 3, alin.1 din Legea nr. 51/2006:Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.Potrivit art. 4, alin.2 din L nr. 51/2006: “Dacă amplasarea şi realizarea componentelor sistemelor de utilităţi publice, respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau dezafectarea unor clădiri, altele decât cele aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevăzute de lege.”Asadar, prin Legea nr. 51/2006 s-a stabilit ca unitatilea dministrativ-teritoriale asigura serviciile de utilitati publice DOAR daca acestea sunt amplasate pe domeniul public.Avand in vedere art. 14, alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale care prevede ca “Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială, comuna Magura este in imposibilitatea de a face investitii din fonduri  proprii pe terenuri aflate in proprietatea private a altor personae, deci nici servicii de balastare , asfaltare, deszapezire nu pot fi executate in acele strazi.

Gunoiul ar terbui scos la limita proprietatii.

Prin urmare, pentru a benificia de serviciile respective este necesar ca terenul respectiv sa intre in proprietatea comunei Magura, prin donatie, in conditiile art. 291, alin.3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.In situatia in care veti opta pentru trecerea dreptului de proprietate asupra terenului in favoarea comunei Magura, Consiliul local al comunei Magura va efectua toate demersurile necesare in acest sens.


  Nume Data Fișier
SOMATIE CETATENI UTILITATI! 05/01/2022 Descarcă