Anunţ concurs pentru ocuparea functiei de Referent, grad profesional superior

Conditiile generale de participare (conf. art. 54 din Legea nr. 188/1999 actualizata):

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; 

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Iar conditiile specifice: studii medii, absolvite cu diploma de bacalaureat, vechimea in specialitatea studiilor functiei publice, minim 9 ani.

 

            Dosarele de inscriere pot fi depuse, la sediul institutiei, pana la 31 octombrie 2016 ora 1600.

 

            Acte necesare:

 

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care sa certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

h) formularul de inscriere, declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasuratpolitie politica  si bibliografia pot fi descarcare de site-ul nostru WWW.primaria-magura.ro incepand cu data de 10 octombrie 2016.

 

 

 

Relatii suplimentare: 0234 212406


  Nume Data Fișier
Anunt casier 11/10/2016 Descarcă
bibliografie concurs 11/10/2016 Descarcă
Declaratie pe propria raspundere cf art.54 din L.188. 11/10/2016 Descarcă
Formular de inscriere la concurs 11/10/2016 Descarcă