ÎNCHIRIERI BUNURI PROPRIETATE  PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Primăria Comunei Magura, sat Magura, str. Emil Braescu, nr.1161, judet Bacau Tel.: 0234-212406, Fax: 0234-212623, Email: contact@primaria-magura.ro, CIF 4455080.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publica, în special descrierea și identificarea bunului care urmeaza să fie închiriat:
 • obiectul procedurii de licitație este un spațiu cu o suprafață de 19,67 mp, anexa la sediul Primariei comunei Măgura, CF 60500 – C2, conform HCL nr. 48/ 30.06.2022 și OUG nr. 57/2019.
 • destinaţie – comercializare produse farmaceutice de uz veterinar şi produse fitosanitare.
  1. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini
   3.1.La cerere, de sediul instituției sediul Primăriei comunei Măgura, str. Emil Brăescu, nr. 1161, sat Măgura, comuna Măgura, județul Bacău, Compartiment achizitii publice, managementul proiectelor.
   3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achizitii publice, managementul proiectelor din cadrul Primărie Comunei Magura, str. Emil Braescu, nr.1161, judet Bacau.
   3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar: 100 lei/ exemplar, se achita numerar la casieria instituției.
   3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor 28.07.2022, ora 1500
   4.Informații privind ofertele:
   4.1.Data limita depunere a ofertelor 05.08.2022, ora 1000.
   4.2.Adresa la care trebuiesc depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Magura, str. Emil Brăescu, nr. 1161, sat. Magura, Comuna Magura, jud Bacau;
   4.3. Numarul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă – 1 exemplar original.
  2. Data și locul la cere se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor – 05.08.2022, ora 1130, sediul Primăriei Comunei Măgura, str. Emil Braescu, nr.1161, judet Bacau.
   6 Denumire, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale institutiei competente in solutionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacau, Municipiul Bacau, Str. Stefan cel Mare nr. 4, tel. tel: 0234/514419, fax 0234/525211, email: trbc-acte2civil@just.ro.
   7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării – 13.07.2022.